Ομαδική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία 

 

Η ομάδα αποτελεί ένα ασφαλές σύστημα, στα πλαίσια του οποίου το άτομο μπορεί να επεξεργαστεί τα θέματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μέσω της αλληλεπίδρασης με τα άλλα μέλη και της ανατροφοδότησης που λαμβάνει από αυτά. Το προστατευμένο σχεσιακό περιβάλλον που αποτελεί η ομάδα, λειτουργεί ως εφαλτήριο, κινητοποιώντας το άτομο να εδραιώσει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και στον τρόπο που σχετίζεται με τους άλλους.

Ένας θεραπευόμενος εντάσσεται σε ομάδα, μετά από συνεννόηση με το θεραπευτή του και αφού πρώτα έχει ολοκληρώσει μία σειρά ατομικών συνεδριών. Οι ομάδες διενεργούνται εβδομαδιαίως και έχουν διάρκεια δύο ωρών.

Επίσης, υλοποιούνται ομάδες συμβουλευτικής περιορισμένου αριθμού συνεδριών, που αφορούν σε καθορισμένα θέματα ή / και απευθύνονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες συμμετεχόντων (γονείς, γυναίκες, έφηβοι κλπ), στις οποίες μπορεί να συμμετέχει κάθε ενδιαφερόμενος, ακόμα και αν δεν έχει λάβει ατομική θεραπεία.